78%

Nemovitosti (oceňování a právní vztahy) - 3. vydání

80-7201-441-2
80-7201-441-2
Autor:
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
80-7201-441-2
80-7201-441-2
Nakladatel:LINDE PRAHA, a. s.
ISBN:80-7201-441-2
EAN:9788072014415
Termín:
Pořadí vydání:3.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):744
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha
Edice:praktické právnické příručky

Anotace

Třetí vydání praktické komplexní příručky od uznávaných špičkových odborníků v této oblasti bylo aktualizováno a rozšířeno mj. v souvislosti se změnami v občanském právu a předpisech pro oceňování nemovitostí, účinných od 1. 1. 2004. V úvodní části je přehledně shrnuta problematika vlastnictví nemovitostí - jejich nabývání koupí, darováním, děděním i další možnosti nabytí a jeho ochrana. Dále je uvedeno spoluvlastnictví podílové i společné jmění manželů, jeho vznik, práva a povinnosti vyplývající ze spoluvlastnictví, způsoby ukončení a vypořádání spoluvlastnictví. Zvláštní kapitola je věnována vlastnictví bytů a nebytových prostorů, přeměně domu na byty a nebytové prostory, výstavbě domu s byty ve vlastnictví a právům a povinnostem vlastníků těchto jednotek. V kapitole o katastru nemovitostí jsou uvedeny příslušné předpisy, správa, předmět a obsah katastru, poskytování údajů, zápisy do katastru, zeměměřické a katastrální orgány, zdanění přechodů a převodů nemovitostí. Další obsáhlá část publikace je věnována oceňování nemovitostí. V úvodu je uvedeno názvosloví, následují základní metody pro oceňování nemovitostí: · nákladový způsob – zjištění výchozí ceny stavby, životnost, metody výpočtu opotřebení, hodnocení vlivu údržby a poruch staveb na jejich cenu, ocenění stavby po velkých opravách a stavby s podstatnou vadou, · výnosový způsob (nájem z nemovitosti namísto úroků v bance z její ceny) – finanční aritmetika, úrokový počet, současná a budoucí hodnota výnosů, vztahy pro výnosové oceňování, uvažované příjmy a výdaje, míra kapitalizace, vliv nákladů na uvedení do pronajímatelného stavu, · porovnávací způsob (srovnávání s cenou prodaných resp. inzerovaných nemovitostí) – podklady a metody porovnání, porovnání nemovitostí jako celku, porovnávací metody, · oceňování pozemků – cenové mapy, indexová metoda a metoda třídy polohy, · stanovení obecné (obvyklé, tržní) ceny nemovitostí – definice, vlivy působící na její výši, podklady pro ocenění, metody jejího stanovení, obecná cena nemovitosti s vadou. Samostatná kapitola je věnována oceňování podle cenového předpisu – zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky č. 540/2002 Sb. Postupně je u metodik ocenění podle jednotlivých druhů staveb vždy uvedeno úplné znění předpisu, způsoby měření staveb a podrobný popis způsobu ocenění s příklady, s vysvětlením vazeb na jiná ustanovení a možných nejasností. Probráno je ocenění nákladovým způsobem i jeho kombinací s oceněním výnosovým. Pozornost včetně příkladů je dále věnována ocenění bytů a nebytových prostorů, pozemků stavebních, zemědělských, lesních, rybníků a vodních nádrží, jiných pozemků a trvalých porostů lesních, ovocných, okrasných, vinic a chmelnic. Samostatné kapitoly tvoří výpočet ekonomického nájemného, při kterém není nemovitost ztrátová, principy náhrady škody na nemovitosti a postup výpočtu její výše, věcná břemena – pojem, druhy a funkce, vznik, obsah a zánik věcných břemen a jejich oceňování. Další kapitolu tvoří problematika oceňování a posuzování nemovitostí pro účely restitucí, mimosoudních rehabilitací a zákona o půdě, včetně úplného znění příslušných oceňovacích předpisů. V závěru je pojednáno o oceňování nemovitostí při oceňování podniků a pro úvěrové řízení, o oceňování ložisek nerostných surovin, o vyvlastnění nemovitostí, předkupním a zástavním právu, uveden je zákon o dani z nemovitostí a problematika znalecké činnosti při oceňování nemovitostí. Příručka je ve statích pojednávajících o oceňování nemovitostí doplněna řadou podrobných názorných tabulek a příkladů. Příručka je určena pro soudní znalce, pracovníky justice, notáře, pracovníky úvěrových oddělení peněžních ústavů, právníky a pro nejširší okruh dalších zájemců.

Žánr a kategorie knihy Nemovitosti (oceňování a právní vztahy) - 3. vydání

Naučná » Společenské vědy